01_toit_05-copie.jpg

01_toit_02-copie.jpg

01_toit_04-copie.jpg

01_toit_08.jpg

01_toit_09-copie.jpg

01_toit_0158.gif

01_toit_12.gif

01_toit_14.gif

01_toit_10.gif

01_toit_11.gif

01_toit_053.gif

01_toit_050.gif

_000_existant_0025-copie.jpg

001_toit_003.gif

001_toit_0032.gif

001_toit_003a5.gif

Démontage des vieilles tuiles existantes et nettoyage façades

001_toit_0033.gif